کلمات قصار حضرت محمد مصطفی (ص) .

 

1- عافیت را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود.

2- از گهواره تا گور دانش بجوئید.

3- غذای خود را به پرهیزکاران بخورانید و نیکی های خود را در باره مومنان انجام دهید.

4- بزرگواری را در پیش رحیمان امت من بجوئید و در پناه آنان زندگی کنید و آن را از سنگ دلان مجوئید.


5- در قبر ها بنگر و از رستاخیز پند آموز.


6- در بهشت نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن فقیرانند و در جهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند.

7- بهترین کسب ها آنست که مرد با دست خود کار کند.

1- عافیت را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود.


2- از گهواره تا گور دانش بجوئید.


3- غذای خود را به پرهیزکاران بخورانید و نیکی های خود را در باره مومنان انجام دهید.


4- بزرگواری را در پیش رحیمان امت من بجوئید و در پناه آنان زندگی کنید و آن را از سنگ دلان مجوئید.


5- در قبر ها بنگر و از رستاخیز پند آموز.


6- در بهشت نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن فقیرانند و در جهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند.


7- بهترین کسب ها آنست که مرد با دست خود کار کند.


8- بهترین کسب مرد مسلمان تیری است که در راه خدا می اندازد.


9- بهترین بوهای خوش مشک است.

10- خدای را چنان پرستش کن که گوئی او را می بینی ٬ اگر تو او را نمی بینی او ترا می بیند.


11- یار را به یار توان سنجید.


12- عاجزترین مردم آنکس است که از کار دنیا عاجز ماند و بخیل ترین مردم آنکس است که در ادای سلام بخل ورزد.


13- خطرناک ترین دشمن تو نفس تو است که میان دو پهلوی تو است.


14- خطرناک ترین دشمن تو همسر تو است که با تو همخوابه است و مملوک تو.


14- عادلتر از همه مردم کسی است که آنچه برای خود پسندد برای مردم نیز پسندد و آنچه بر خود روا ندارد بر مردم روا ندارد.


15- شما که می خواهید فرزندانتان در نیکی و محبت با شما بعدالت رفتار کنند در کار بخشش به آنها به عدالت رفتار کنید.


16- هر کس را خداوند عزوجل تا شصت سال زنده نگهدارد در عذر را به روی او بسته است.


17- زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه بمانند.


18- کار خدا را عزیز دار تا خدایت تو را عزیز کند. ( حدیث برتر این پست )


19- مانع را از راه مسلمانان بر دار.


20- ببخش و تنگ مگیر که بر تو تنگ گیرند.

21 - به گدا چیزی بده اگر چه بر اسب به نزد تو آمد و مزد اجیر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز.

22- کلمات جامع و پر معنی را به من بخشیدند و سخن برای من پیچیده و مختصر شد.

23- پر اجر ترین عبادت ها آن است که نهان تر باشد.

24- مومن از همه مردم گرفتار تر است زیرا باید به کار دنیا و آخرت هر دو برسد.

/ 0 نظر / 9 بازدید