Holocaust History Museum

Moshe Safdie
Holocaust History Museum
Jerusalem Israel
Total Area: 807/300 Square feet (75/000 Square meters)
Completed: March 2005
  موزه ی مورد بحث در دامنه ی کوهی در  Jerusalem’s  در خیابان  Ein Kerem

 واقع شده است.موزه ی تاریخ هلوکاست، جز یکی از مهم ترین پروژه های Safdie

می باشد. قسمت  زیادی   از موزه که  از  بتن و  شیشه  تشکیل شده در  پوسته ای
 پنهان شده است و بیشتر از 500 feet کشیدهشده است و ستون های گوشه دار  به
انسان اطمینان می دهد که مجموعه دارای مقیاس مناسبی می باشد.درانتهای این
ستون ها ورودی بینندگان ویک منشور تعبیه شده است که  از خیابان  توجه  را جلب
می کند و نمایی است متغیردر فضا. در جهت مخالف ،خروجی موزه ،دیوار های بلند و
باریک که به خارجازدامنه کوه کشیده شده است وبه شکل بال های خمیده می باشد
وجود دارد که نشانه ی خروجی موزه می باشد .  شبکه گالری ها در داخل به وسیله ی
نور گیر های سقفی که  در  ارتفاع  60 feet وجود دارد وتمام قسمتی که در زیر زمین
قرار گرفته است وراهروی میانی  را روشن می کند. در آخر داستان ، تالار نام ها  قرار
دارد که فضای نمایشی رایاد آور می شود.یک مخروط باارتفاع 30 feet  که به سوی
 آسمان باز می شود.
 
/ 0 نظر / 47 بازدید